หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
ข้าวแช่
ของดีขึ้นชื่อของตำบล
วัดบางมะฝ่อ
พิพิธภัณฑ์วัดบางมะฝ่อ
เทศบาลตำบล
บางมะฝ่อ
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
Bangmafor Municipality
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ : “ ใกล้ชิดประชาชน ไม่แบ่งชนชั้น เราทุกคนร่วมกัน มุ่งมั่นพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
 


ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบ [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 50 
ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาขิกสภาท้องถิ่นห [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 135 
ทต.บางประมุง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางประมุง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางประมุง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางประมุง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางประมุง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบางประมุง ประจำปี 2564 [ 9 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองตางู สำรวจความเสียหายบ้านเรือนที่พักอาศัยจากเหตุวาตภัย [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าตะโก ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแร [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.ท่าตะโก ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแร [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.ท่าตะโก ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแร [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.ท่าตะโก ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแร [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนเงินงบประมาณ 256 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.หนองเบน 📌📌 คู่มือวัคซีน สู้โควิด ฉบับประชาชน 📌📌 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 

ตลาดยกยอ
   
 

ข้าวแช่

ผลิตภัณฑ์จักสานพื้นบ้าน
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
 
   
 
ที่ นว 0023.3/466 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/256  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว10946 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11067 การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 256 [ แนบ1 ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11133 ขอขอบคุณ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11227 ประเด็นการตรวจของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว11221 การโอนเงินภาษีมูลค่าตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรก  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว11193 จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/11186 แจ้งการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว11190 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/ว11021 การประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    


      
  ท่านต้องการให้ ทต.บางมะฝ่อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม 
 


สุขภาวะผู้สูงวัย ชิมข้าวแช่ แชร์ประสบการณ์ สร้างสุขสืบสาน สูงวัยบางมะฝ่อ ตามโครง [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 72 


เดินรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางมะฝ่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 102 


รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางมะฝ่อร่วมไปใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งสมาชิสภ [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 93 
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารของศูนย์พ [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสำรวม สีสัย [ 27 มี.ค. 2562 ]

 
ประสบการณ์..ไปนรก ..ของพลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ (26 มี.ค. 2564)    อ่าน 4338  ตอบ 0  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (11 ม.ค. 2564)    อ่าน 102  ตอบ 0  
อยากได้รถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (16 พ.ย. 2563)    อ่าน 2002  ตอบ 3  
น้ำท่วมประชาชนเดือดร้อน (16 พ.ย. 2563)    อ่าน 861  ตอบ 1  
การบุกรกทางสาธารณะประโยชน์ (15 ส.ค. 2563)    อ่าน 215  ตอบ 3  
คุณ.กลัวเมียบางไหม (13 เม.ย. 2563)    อ่าน 3591  ตอบ 1  
การทำงานเชิงรุก เรื่อง โรคติดต่อโควิช (23 มี.ค. 2563)    อ่าน 270  ตอบ 0  
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ส.ค. 2559)    อ่าน 10491  ตอบ 17  
อวยพรปีใหม่ จากใจนายกทวี (28 ต.ค. 2556)    อ่าน 4547  ตอบ 2  
ทำไมไม่อยากจะใช้งบประมาณเพื่อประชาชน (เอาไว้เพื่อใคร) (27 ต.ค. 2556)    อ่าน 5887  ตอบ 44  
รับฟังทุกปัญหาถามตอบทุกประเด็นจากใจนายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ (27 ต.ค. 2556)    อ่าน 2463  ตอบ 6  
ขอให้เปิดเผยคะแนนผู้สอบข้อเขียนของทุกคน (26 ต.ค. 2556)    อ่าน 1858  ตอบ 1  
ตำแหน่งงาน (26 ต.ค. 2556)    อ่าน 2538  ตอบ 8  
อยากให้ติดตั้งไฟเพิ่ม (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 3918  ตอบ 23  
ฟังเพลงผ่านเนต ผ่อนคลาย ระหว่างทำงาน (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 2448  ตอบ 2  
ขอถาม(แทน)ประชาชน (24 มี.ค. 2556)    อ่าน 2408  ตอบ 12  
อยากได้รถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (30 ส.ค. 2555)    อ่าน 1663  ตอบ 1  
ตำแหน่งงาน (10 ส.ค. 2555)    อ่าน 1935  ตอบ 2  
น้ำท่วมเหนื่อยไหมคะนายกทวี (2 ส.ค. 2555)    อ่าน 1873  ตอบ 6  
จะออกเวปสักทีไม่โชว์รูปบุคคลากรดีดีครับทตบางมะฝ่อ (27 เม.ย. 2555)    อ่าน 2186  ตอบ 4  
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-883-639
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค 60170 โทรศัพท์ : 056-883-639 โทรสาร :056-883-638  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ  
จำนวนผู้เข้าชม 6,080,869 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10