หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ : “ ใกล้ชิดประชาชน ไม่แบ่งชนชั้น เราทุกคนร่วมกัน มุ่งมั่นพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปฏิบัติการ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและเอกสาร ประก [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมจ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินมะกอก โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินศาลา ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปรานอม ไข่รัศม [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรม จำนวน ๑๓ รายการ สำหรับจัดกิจกร [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรม จำนวน ๑๓ รายการ สำหรับจัดกิจกร [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายโครงการ ฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดและเนื้อส [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 

ตลาดยกยอ
   
 

ข้าวแช่

ผลิตภัณฑ์จักสานพื้นบ้าน
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
 
   
 
ที่ นว 0023.3/ว 18284 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอแ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
ที่ นว 0023.5/ว 18286 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 21 ส.ค. 2562 ]     
ที่ นว 0023.5/ว 18293 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 21 ส.ค. 2562 ]     
ที่ นว 0023.3/ว18317 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและข้อมูลสารสนเทศปฐมวัยของจ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
ที่ นว 0023.2/ว 18323 การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง [ 21 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 18136 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 18144 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 18160 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อบ้าน [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 18129 การลงทะเบียนทางหลวงท้องิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18168 รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     


      
  ท่านต้องการให้ ทต.บางมะฝ่อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม 
 
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารของศูนย์พ [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสำรวม สีสัย [ 27 มี.ค. 2562 ]

 
น้ำท่วมประชาชนเดือดร้อน (10 ต.ค. 2560)    อ่าน 518  ตอบ 0  
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ส.ค. 2559)    อ่าน 10257  ตอบ 17  
คุณ.กลัว * * * บางไหม (28 ต.ค. 2556)    อ่าน 3249  ตอบ 2  
อวยพรปีใหม่ จากใจนายกทวี (28 ต.ค. 2556)    อ่าน 4305  ตอบ 2  
อยากได้รถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (27 ต.ค. 2556)    อ่าน 1564  ตอบ 1  
ทำไมไม่อยากจะใช้งบประมาณเพื่อประชาชน (เอาไว้เพื่อใคร) (27 ต.ค. 2556)    อ่าน 5461  ตอบ 44  
รับฟังทุกปัญหาถามตอบทุกประเด็นจากใจนายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ (27 ต.ค. 2556)    อ่าน 2280  ตอบ 6  
ขอให้เปิดเผยคะแนนผู้สอบข้อเขียนของทุกคน (26 ต.ค. 2556)    อ่าน 1657  ตอบ 1  
ตำแหน่งงาน (26 ต.ค. 2556)    อ่าน 2379  ตอบ 8  
อยากให้ติดตั้งไฟเพิ่ม (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 3539  ตอบ 23  
ฟังเพลงผ่านเนต ผ่อนคลาย ระหว่างทำงาน (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 2287  ตอบ 2  
ขอถาม(แทน)ประชาชน (24 มี.ค. 2556)    อ่าน 2208  ตอบ 12  
อยากได้รถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (30 ส.ค. 2555)    อ่าน 1509  ตอบ 1  
ตำแหน่งงาน (10 ส.ค. 2555)    อ่าน 1774  ตอบ 2  
น้ำท่วมเหนื่อยไหมคะนายกทวี (2 ส.ค. 2555)    อ่าน 1675  ตอบ 6  
จะออกเวปสักทีไม่โชว์รูปบุคคลากรดีดีครับทตบางมะฝ่อ (27 เม.ย. 2555)    อ่าน 1991  ตอบ 4  
รับสมัครเขาชมรมคนรักบางมะฝ่อ (12 ก.พ. 2555)    อ่าน 6206  ตอบ 43  
การติดตั้งฟอร์นสารบรรณ ๑๓ ฟอร์น และการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขไทยขณะพิมพ์ (22 มิ.ย. 2554)    อ่าน 18579  ตอบ 16  
อะไรก็ชมรม (12 เม.ย. 2554)    อ่าน 1769  ตอบ 3  
ประสบการณ์..ไปนรก ..ของพลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ (13 ก.พ. 2554)    อ่าน 3997  ตอบ 0  
 
อบต.บ้านมะเกลือ ขอหนังสือรับรอง (21 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองกรด ขอสอบถาม ความจริงเรื่องของ สำนักสงฆ์ ครับ (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 11122  ตอบ 43
อบต.หนองปลิง อยากทราบว่าทางสำนักสงฆ์ มีการทอดผ้าป่าตลอดแบบนี้จริงใหม (19 ส.ค. 2562)    อ่าน 28  ตอบ 2
อบต.ตาสัง บริเวณบึงตาสังให้ตกปลาได้ไหมครับ (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 1
อบต.เนินกว้าว แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ด่านช้าง แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ด่านช้าง เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.เขาดิน การคมนาคมไม่สะดวกในเรื่องของ ถนน หมู่ 10 (9 ส.ค. 2562)    อ่าน 431  ตอบ 3
อบต.สายลำโพง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บ อบต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า (9 ส.ค. 2562)    อ่าน 2485  ตอบ 1
อบต.สร้อยทอง การก่อสร้างถนนคอนกรีต (7 ส.ค. 2562)    อ่าน 529  ตอบ 6
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2553

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player