หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
ข้าวแช่
ของดีขึ้นชื่อของตำบล
วัดบางมะฝ่อ
พิพิธภัณฑ์วัดบางมะฝ่อ
เทศบาลตำบล
บางมะฝ่อ
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
Bangmafor Municipality
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ : “ ใกล้ชิดประชาชน ไม่แบ่งชนชั้น เราทุกคนร่วมกัน มุ่งมั่นพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
 


การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ✖️ สมาชิกสภา และ✖️ นายกเทศมนตรี [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ และ นายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 14 
อบต.แม่เล่ย์ แผนจัดการบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย เรือง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้ [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางประมุง โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือน มีนาคม 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.นครสวรรค์ตก ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4,5 หมู่ที่ 7,10 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ ใช้บริการรถสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานโสตทัศนู [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองเบน ☃️🌤 บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปะทะอากาศร้อนบริเวณประเวณประเทศไ [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พิกุล ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาชายธง ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 

ตลาดยกยอ
   
 

ข้าวแช่

ผลิตภัณฑ์จักสานพื้นบ้าน
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว367  [ 24 ก.พ. 2564 ]
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว366  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว364 [รายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว358  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว363  [ 23 ก.พ. 2564 ]
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.2/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว343  [ 23 ก.พ. 2564 ]
 
   
 
นว 0023.5/ว4729 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.4/ว4728  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.3/ว207 ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่ามอบรมสัมนาวิชาการหลักสูตรการเสริมสร้างศักย  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.3/4736 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก้อสร้าง พ.  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.5/ว4605 การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/ว4573 ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4641 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อละหน่วยกำกับต  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/ว4624  ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของ UNDP  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4564 แผนการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4562 การจัดการประกวด Thailand Energy Awards 2021  [ 22 ก.พ. 2564 ]  


      
  ท่านต้องการให้ ทต.บางมะฝ่อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม 
 
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารของศูนย์พ [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสำรวม สีสัย [ 27 มี.ค. 2562 ]

 
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (11 ม.ค. 2564)    อ่าน 52  ตอบ 0  
ประสบการณ์..ไปนรก ..ของพลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ (28 ธ.ค. 2563)    อ่าน 4227  ตอบ 0  
อยากได้รถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (16 พ.ย. 2563)    อ่าน 1915  ตอบ 3  
น้ำท่วมประชาชนเดือดร้อน (16 พ.ย. 2563)    อ่าน 798  ตอบ 1  
การบุกรกทางสาธารณะประโยชน์ (15 ส.ค. 2563)    อ่าน 147  ตอบ 3  
คุณ.กลัวเมียบางไหม (13 เม.ย. 2563)    อ่าน 3531  ตอบ 1  
การทำงานเชิงรุก เรื่อง โรคติดต่อโควิช (23 มี.ค. 2563)    อ่าน 210  ตอบ 0  
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ส.ค. 2559)    อ่าน 10450  ตอบ 17  
อวยพรปีใหม่ จากใจนายกทวี (28 ต.ค. 2556)    อ่าน 4521  ตอบ 2  
ทำไมไม่อยากจะใช้งบประมาณเพื่อประชาชน (เอาไว้เพื่อใคร) (27 ต.ค. 2556)    อ่าน 5828  ตอบ 44  
รับฟังทุกปัญหาถามตอบทุกประเด็นจากใจนายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ (27 ต.ค. 2556)    อ่าน 2441  ตอบ 6  
ขอให้เปิดเผยคะแนนผู้สอบข้อเขียนของทุกคน (26 ต.ค. 2556)    อ่าน 1830  ตอบ 1  
ตำแหน่งงาน (26 ต.ค. 2556)    อ่าน 2515  ตอบ 8  
อยากให้ติดตั้งไฟเพิ่ม (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 3851  ตอบ 23  
ฟังเพลงผ่านเนต ผ่อนคลาย ระหว่างทำงาน (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 2423  ตอบ 2  
ขอถาม(แทน)ประชาชน (24 มี.ค. 2556)    อ่าน 2379  ตอบ 12  
อยากได้รถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (30 ส.ค. 2555)    อ่าน 1635  ตอบ 1  
ตำแหน่งงาน (10 ส.ค. 2555)    อ่าน 1912  ตอบ 2  
น้ำท่วมเหนื่อยไหมคะนายกทวี (2 ส.ค. 2555)    อ่าน 1844  ตอบ 6  
จะออกเวปสักทีไม่โชว์รูปบุคคลากรดีดีครับทตบางมะฝ่อ (27 เม.ย. 2555)    อ่าน 2156  ตอบ 4  
 
 
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-883-639
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค 60170 โทรศัพท์ : 056-883-639 โทรสาร :056-883-638  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ  
จำนวนผู้เข้าชม 5,224,281 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10