หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
ข้าวแช่
ของดีขึ้นชื่อของตำบล
วัดบางมะฝ่อ
พิพิธภัณฑ์วัดบางมะฝ่อ
เทศบาลตำบล
บางมะฝ่อ
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
Bangmafor Municipality
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ : “ ใกล้ชิดประชาชน ไม่แบ่งชนชั้น เราทุกคนร่วมกัน มุ่งมั่นพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
        
 
 
 
 
 

 
คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๕๙๙ /๒๕๖๔  
 

คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์
ที่ ๓๕๙๙ /๒๕๖๔
✴เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
.
ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๑๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ นั้น ปัจจุบันแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง และจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๔
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕ ๘ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ที่ ๑๑/๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดนครสวรรค์ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
▶️ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๑๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
▶️ข้อ ๒ ผู้ใดเดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมาในจังหวัดนครสวรรค์ ให้ไปรายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทันทีเมื่อมาถึง เพื่อดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวัง และจัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว
และให้กักตัวเองที่เคหสถานหรือที่สำนักจนกว่าจะเดินทางออกจากจังหวัดนครสวรรค์ หรือจนกว่า
จะพ้นกำหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่เดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์
ในกรณีบุคคลตามวรรคหนึ่งที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วให้ปฏิบัติตามข้อ ๓
▶️ข้อ ๓ ผู้ใดเดินทางจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac ครบ ๒ เข็ม เกินกว่า ๒ สัปดาห์ หรือได้รับการฉีดวัคซีน Astrazeneca ๑ เข็มเกินกว่า ๒ สัปดาห์ หรือได้รับการฉีดวัคซีน Sinopharm ครบ ๒ เข็ม เกินกว่า ๒ สัปดาห์ หรือได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer ครบ ๒ เข็ม เกินกว่า ๒ สัปดาห์ หรือได้รับการฉีดวัคชีนแบบสลับชนิด Sinovac เข็มที่ ๑ และAstrazeneca เข็มที่ 2 เกินกว่า  สัปดาห์ เมื่อเข้ามาในจังหวัดนครสวรรค์ให้ไปรายงานตัวต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันทีเมื่อมาถึงเพื่อดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวัง และจัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่
▶️ข้อ ๔ มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว กรณีผู้ประกอบการหรือนายจ้างของแรงงานต่างด้าว มีความประสงค์เดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าหรือออกพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ทุกกรณี ให้แจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ทราบก่อนวันเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์พิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว เดินทางเข้าหรือออกพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ทุกกรณี โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
กรณีการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวภายในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ให้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
▶️ข้อ ๕ มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานก่อสร้างในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณานำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ
(Bubble and Seal) และมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานภายใต้การ
กำกับควบคุม (Sealed Route) มาใช้บังคับให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ และ
ลักษณะของพื้นที่หรือสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร สถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงานงานก่อสร้าง และการเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงาน ในกลุ่มแรงงานก่อสร้างในพื้นที่ความรับผิดชอบด้วย
▶️ข้อ ๖ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครสวรรค์ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และเมื่อได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย
▶️ข้อ ๗ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพรโรค ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๕- คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค หรือกิจกรรมที่ได้รับยกเว้น
โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
ดังต่อไปนี้
✳(๑) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ กรขนส่งประชาชนเพื่อเดินทางไปหรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่
เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก
✳(๒) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข
✳(๓) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์ หรือ
ความสะดวกแก่ประชาชน
✳(๔) การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าไปกำกับตรวจสอบหรือให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลได้และหากพบว่าการจัดหรือการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตักเตือนหรือแนะนำเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง หรืออาจสั่งให้ยุติการดำเนินกิจกรรมนั้นได้
▶️ข้อ ๘ การจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง หรือกรณีงานประเพณีที่เป็นพิธีการตามประเพณีนิยมที่มีคนมารวมตัวกันไม่เกิน ๕0 คน ทั้งนี้ ต้องไม่มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด
▶️ข้อ ๙ ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะยังคงเป็นข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่สำคัญเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อเมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการตามพระรชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินกิจกรรมใดซี่งการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) หากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้กำหนดให้มีมาตรการตรวจคัดกรอง มาตรการควบคุมความเสี่ยงมาตรการตรวจเมื่อพบผู้ติดเชื้อ รวมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดแล้ว ให้ผ่อนผันการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้เฉพาะในช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินกิจกรรมตามความจำเป็นและเหมาะสมแห่งสภาพการณ์และความสมควรแก่เหตุ ทั้งนี้ ตามข้อแนะนำหรือแนวปฏิบัติที่ทางราชการกำหนด
▶️ข้อ ๑๐ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับสถานที่กิจกรรม หรือกิจการ เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
✳ก. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา โดยห้ามการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและลดจำนวนที่นั่งภายในร้านลงครึ่งหนึ่งจำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการไม่ให้แออัด ห้ามใช้ภาชนะร่วมกัน ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้องการจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการที่ทางราชการกำหนด
✳ข. โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่างๆ คำแนะนำของทางราชการ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
✳ค. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก
ที่งดการให้บริการ
✳ง. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เริ่มเปิด
ดำเนินการได้ในเวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา
✳จ. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้เปิดดำเนินการได้ภายในเวลาไม่เกิน ๒๑.๐๐ นาฬิกา และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามไม่เกิน ๕๐คน
✳ฉ. สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สามารถเปิดให้บริการได้ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน ๒๓.๐๐ นาฬิกา โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด
▶️ข้อ ๑๑ การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่จังหวัดซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค การตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุให้สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการขนส่ง ผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่างๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ที่ ศปก.ศบค. กำหนด
▶️ข้อ ๑๒ มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาขยายการดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเพื่อลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นระยะเวลาตามความจำเป็น และเหมาะสมเพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้การปฏิบัติงานดังกล่าวให้เพียงพอต่อภารกิจให้บริการประชาชน
▶️ข้อ ๑๓ คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน
▶️ข้อ ๑๔ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
✴อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
✴ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายสิริรัฐ ชุมอุปการ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครสวรรค์
เผยแพร่ : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 15.25 น. โดย คุณ สุจารีย์ ชัยวรรณะ

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-785-2456
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค 60170 โทรศัพท์ : 056-883-639 โทรสาร :056-883-638  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ  
จำนวนผู้เข้าชม 7,560,248 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10